Termeni & Condiții SkillHub.app

Definiții & Scop

1.1. Prezentul document conține termenii și condițiile pentru prestarea de servicii online și de către SkillHub.

1.2. Următorii termeni folosiți cu majuscule vor avea înţelesurile de mai jos, cu excepția cazului în care se prevede expres altfel:

”Prestatorul” înseamnă SkillHub SRL, o societate cu răspundere limitată, constituită și funcționând în conformitate cu legile din Republica Moldova, având “ENERGORA” SRL, înregistrată la Registrul de Stat sub numărul 240201, cod fiscal 1011600041967
“Cont” înseamnă secțiunea din Platformă accesibilă Utilizatorului prin utilizarea, cu rol de identificare, a unei adrese de e-mail și a unei parole, care permite Utilizatorului transmiterea unei Comenzi și care conține informații despre Utilizator și istoricul Utilizatorului în Platformă (e.g., Comenzi anterioare, facturi fiscale etc.).
“Contract” înseamnă înţelegerea consensuală la distanţă intervenită între Prestator şi Utilizator, fără prezența fizică simultană a acestora, cu privire la vânzarea, respectiv achiziţionarea, unuia sau mai multor Servicii de pe Platformă, prin lansarea unei Comenzi de către Utilizator şi acceptarea ei de către Prestator, cu respectarea prevederilor legale şi a termenilor şi condițiilor pentru prestarea online a serviciilor Prestatorului. Ca regulă, Contractul se încheie în limba română.
”Informaţiile Confidenţiale” înseamnă orice informație în legătură cu Utilizator sau Prestator, asociaţii şi afiliații acestora sau cu prezentul Contract și pusă la dispoziție fie înainte sau după data semnării. De asemenea, Informațiile Confidențiale înseamnă orice fel de informație cuprinsă în Livrabil, așa cum este mai jos definit.
”Livrabil” înseamnă documentul sau documentele livrate prin intermediul Platformei către Utilizator ca urmare a plasării unei Comenzi prin intermediul Platformei. Livrabilul este un kit care conține șabloane, ghiduri și instrucțiuni pentru a fi utilizat de profesioniști în vederea implementării cerințelor GDPR. Livrabilul va fi furnizat Utilizatorului fie prin intermediul Platformei, fie la adresa de e-mail indicată de Utilizator la momentul înregistrării în Platformă, după efectuarea plății de către Utilizator.
“Newsletter” înseamnă mijloc de informare periodic, exclusiv electronic, respectiv poșta electronică sau altă formă de comunicare la distanţă (e.g., e-mail, SMS) cu privire la Serviciile și/sau la promoțiile desfășurate de Prestator sau de afiliații acestuia, într-o anumită perioadă, fără niciun angajament din partea Prestatorului cu referire la informațiile conținute de acesta.
“Platforma” înseamnă site-ul web deținut de având domeniul https://skillhub.app/ utilizând logo-uri ale SkillHub, prin intermediul căreia Prestatorul prezintă Serviciile oferite spre prestare, iar Clienții pot alege Produsele pe care doresc să le achiziționeze, respectiv să le plătească într-una dintre modalitățile de plată acceptate de SkillHub. De asemenea, Platforma este folosită pentru procesarea și administrarea Comenzilor în vederea livrării Serviciilor și înregistrarea plăților aferente vânzării acestora.
“Servicii” înseamnă orice servicii care sunt oferite Utilizatorului în vederea achiziţionării, contra cost, prin intermediul Platformei.
“Specificații” înseamnă orice detalii privind caracteristicile Serviciilor așa cum sunt precizate în descrierea disponibilă pe Platformă.
“Tranzacție” înseamnă operaţiunea de plată efectuată de către Utilizator, respectiv încasare de către Prestator, a unei sume de bani ca urmare a prestării de către SkillHub, respectiv achiziţionării de către Utilizator, a unuia sau mai multor Servicii.
“Utilizator”„GDPR” înseamnă persoana fizică ce accesează Platforma își face un Cont și plasează o Comandă pentru achiziționarea Serviciilor oferite spre vânzare de către SkillHub.REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)

1.3. Prezentul document stabilește termenii şi condiţiile aplicabile raporturilor ce se nasc între SkillHub şi fiecare Utilizator care utilizează Platforma în vederea, cu ocazia sau după efectuarea unei Comenzi.

1.4. Titlurile sunt incluse în acest document pentru convenienţă şi nu vor afecta interpretarea acestuia.

1.5. SkillHub recomandă lecturarea cu atenţie de către toți potenţialii Clienţi a prezentului document ce conține termenii și condițiile aplicabile prestării online a Serviciilor SkilHub.

1.6. Aspectele privind confidențialitatea și prelucrarea datelor cu caracter personal legate de utilizarea, în orice formă, a Platformei sunt guvernate de politica de confidențialitate, care completează aceşti Termeni și Condiții. Vă rugăm să parcurgeţi în întregime Politica de Confideţialitate aici

1.7. Utilizarea Platformei implică acceptarea expresă de către orice Utilizator a acestor termeni şi condiţii şi a Politicii de Confidenţialitate.

2. Politica platformei - Caracteristici principale ale prestării online de servicii de către SkillHub

2.1. Accesul la Platformă în vederea efectuării unei Comenzi este permis oricărui potenţial Utilizator care acţionează cu un scop legitim şi care are intenţia de a achiziţiona de la Prestator unul sau mai multe Servicii, cu respectarea acestor termeni și condiţii.

2.2. Este strict interzisă utilizarea abuzivă a Platformei. Reprezintă utilizare abuzivă orice fel de utilizare a Platformei într-un mod care contravine practicilor comerciale corecte, a legislației în vigoare sau în orice alt mod care ar fi de natură să prejudicieze în orice fel SkillHub sau afiliații acestuia.

2.3. SkillHub îşi rezervă dreptul de a refuza accesul unor Clienți la o parte sau la toate funcțiile Platformei și de a restricționa procesarea și/sau livrarea unei Comenzi dacă, în opinia rezonabilă a SkillHub, există suspiciuni de fraudă din partea Utilizatorului, dacă acesta are un comportament care poate prejudicia interesele SkillHub sau ale afiliaților acestuia sau dacă acesta utilizează în mod abuziv Platforma.

2.4. Prestatorul își rezervă dreptul de refuza prestarea Serviciilor în scopuri ilicite și imorale. În acest sens în cazul în care Prestatorul consideră că solicitarea Serviciilor poate avea un scop imoral sau ilicit acesta va informa Utilizatorul despre refuzul de a presta Serviciilor și va returna contravaloarea acestora (dacă au fost achitate) fără costuri suplimentare.

2.5. Prestatorul va putea refuza prestarea Serviciilor și în cazul în care Utilizatorul abuzează de modul de completare a Serviciilor așa cum este explicat pe website și nu urmează instrucțiunile Prestatorului existente pe website cu privire la trimiterea unei comenzi.

2.6. Utilizatorului îi este interzisă multiplicarea sau distribuirea în parte sau în tot a Livrabilului, pentru a fi folosit în afara scopului pentru care Serviciul a fost prestat, fără acordul scris prealabil al Prestatorului.

2.7. Prin utilizarea Platformei şi, după caz, înregistrarea unei Comenzi, Utilizatorul acceptă şi este de acord cu forma de comunicare la distanţă (g., telefonic sau e-mail) prin care Prestatorul își derulează operațiunile.

2.8. Toate informațiile folosite pentru descrierea Serviciilor (inclusiv, dar fără a se limita la, imagini statice ori dinamice, text descriptiv, prezentări grafice ori video) nu impun nicio obligaţie Prestatorului, acestea având exclusiv rol de prezentare şi informare. Prestatorul va depune toate diligenţele rezonabile pentru a asigura corectitudinea informațiilor cu privire la prețuri, Servicii și Specificațiile acestora prezentate pe Platformă.

2.9. Dacă prețurile sau orice alte detalii în legătură cu Specificațiile Serviciilor au fost afișate eronat pe Platformă, din orice motiv, Prestatorul va informa prin e-mail Utilizatorul care a plasat o Comandă, în cel mai scurt timp în legătură cu o astfel de eroare.

2.10.SkillHub poate publica pe Platformă informații despre Servicii și/sau promoții practicate de către acesta sau de către oricare alt terț cu care SkillHub are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă de timp și în limita stocului disponibil.

2.11. Serviciile care fac obiectul prestării în cadrul unei promoţii sau campanii de orice tip se vor supune şi termenilor şi condiţiilor aplicabile respectivei campanii sau promoţii.

2.12. Orice promoții prezentate pe Platformă sunt valabile pe durata menționată. În cazul în care nu este indicată o durată pentru desfășurarea promoțiilor, acestea vor fi valabile în limitele stocurilor disponibile.

2.13. Comanda se consideră acceptată de către SkillHub la momentul efectuării plății prin intermediul mijloacelor electronice de plată ( prin intermediul unui card de credit/debit sau prin intermediul unui transfer bancar, în acest din urmă caz comanda fiind considerată acceptată la momentul confirmării de către Prestator a debitării contului bancar de către Utilizator)...

2.14. Pentru motive justificate (inclusiv, dar fără a se limita la suspiciunea de fraudă din partea Utilizatorului, neefectuarea plății sau imposibilitatea tehnică a Platformei de a furniza respectivele Servicii), Prestatorul își rezervă dreptul de a anula Comanda plasată de Utilizator. Într-o astfel de situaţie, SkillHub va înştiinţa de îndată Utilizatorul cu privire la modificarea intervenită iar Utilizatorul va putea să accepte ori să refuze modificarea Comenzii (în situația în care modificarea este de ordin temporal sub aspectul livrării Serviciilor). În cazul în care Utilizatorul refuză, Comanda se consideră anulată, iar părţile vor fi repuse în situaţia anterioară emiterii Comenzii (inclusiv rambursarea de către Prestator a oricăror sume încasate, dacă este cazul) și fără ca Prestatorul să aibă vreo răspundere față de Utilizator.

2.15. Comanda este acceptată iar Contractul se consideră încheiat între Prestator și Utilizator, în momentul primirii de către Utilizator de la Prestator, prin intermediul poștei electronice și/sau SMS, a notificării privind efectuarea cu succes a plății Serviciilor. Plata Serviciilor se va putea face exclusiv conform instrucțiunilor afișate pe site, incluzând, dar fără a se limita la plata prin intermediul cardurilor online sau a transferului bancar. Din Contract fac parte atât acești termeni şi condiţii cât şi orice înţelegeri ulterioare intervenite între Utilizator şi Prestator cu privire la o Comandă, indiferent dacă acestea sunt sau nu cuprinse într-un înscris electronic sau pe suport fizic (inclusiv, dar fără a se limita la, orice înțelegere între SkillHub și Utilizator cu privire la Produsele realizate de SkillHub conform specificațiilor Utilizatorului).

2.16. Prestatorul pune la dispoziţia Utilizatorului o adresă de e-mail în secţiunea „Contact” din Platformă, pentru identificarea şi corectarea erorilor survenite cu ocazia introducerii datelor. Ca regulă, comunicarea cu Prestatorul se va realiza prin adresele menționate la secțiunea “Contact” din Platformă.

2.17. Prestatorul poate să adere oricând la coduri de conduită privind activitatea de furnizare online a Serviciilor urmând să aducă la cunoştinţa Clienţilor acest fapt şi să asigure posibilitatea Clienților de a consulta efectiv aceste coduri.

3. Comenzi

3.1. Utilizatorul poate efectua Comenzi prin intermediul Platformei, exclusiv prin înregistrarea prealabilă a unui Cont, prin selectarea și adăugarea Produselor dorite în coșul de cumpărături.

3.2. Utilizatorul va înregistra un Cont în secțiunea dedicată din Platformă. Prin înregistrarea unui Cont, Utilizatorul va gestiona mai eficient Comenzile plasate pe Platformă, având posibilitatea de a vizualiza în Cont informații despre Comenzi anterioare, facturi fiscale etc. Înregistrarea unui Cont se va putea face prin intermediul furnizării unei adrese electronice de e-mail și a unei parole aferente sau prin intermediul logării cu diferite tipuri de rețele sociale (incluzând, dar fără a se limita la Facebook, Linkedin, Google etc.).SkillHub își rezervă dreptul să valideze Comenzile înainte de onorarea lor prin contactarea telefonică sau prin e-mail a Clienților, iar Clienţii declară în mod expres că acceptă acest drept al Prestatorului.

3.3. Adăugarea unui Serviciu în coșul de cumpărături, în lipsa finalizării Comenzii, nu duce la înregistrarea unei Comenzi.

3.4. Comanda va fi considerată finalizată prin plata integrală de către Utilizator a prețului Produselor din Comandă, prin una dintre modalitățile de plată acceptate de Prestator astfel cum sunt indicate expres pe Platformă și care pot fi consultate de către Utilizator cel mai târziu la începutul procesului de formulare a Comenzii..

3.5. Prin finalizarea Comenzii, Utilizatorul confirmă că toate datele pe care le-a furnizat sunt corecte, complete și adevărate la data plasării Comenzii. Prin plasarea unei Comenzi Utilizatorul recunoaşte în mod explicit că respectiva Comandă implică obligaţia sa fermă de a achita ”suma totală de plată” indicată.

3.6. Prin crearea unui Cont şi, după caz, finalizarea Comenzii, Utilizatorul consimte că Prestatorul poate să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil, respectiv sistem automatizat de apel fără intervenție umană, fax, e-mail, în orice situație în care este necesară contactarea Utilizatorului.

3.7. Serviciile achiziționate prin intermediul Platformei nu pot fi revândute sau distribuite în scopuri comerciale. SkillHub își rezervă dreptul să limiteze achiziționarea Serviciilor la un număr maxim de Produse pentru fiecare Utilizator, numărul fiind determinat în mod independent de către SkillHub. Utilizatorului îi este interzisă multiplicarea sau distribuirea în parte sau în tot a Livrabilului, pentru a fi folosit în afara scopului pentru care Serviciul a fost prestat, fără acordul scris prealabil al Prestatorului.

3.8. Prestatorul poate anula Comanda plasată de către Utilizator, cu notificarea concomitentă sau ulterioară a Utilizatorului, și fără ca o astfel de anulare să atragă vreo răspundere a SkillHub față de Utilizator, în următoarele cazuri:

4. Prețuri / Facturi / Plăți

4.1 Prețurile Serviciilor afișate pe Platformă sunt exprimate în Lei și includ T.V.A. conform legislației în vigoare. Orice taxe de transport sau livrare nu sunt incluse. Prețurile valabile pentru Servicii sunt cele afișate pe Platformă în momentul finalizării unei Comenzi.

4.2. SkillHub va putea actualiza în orice moment prețurile Serviciilor, iar o astfel de actualizare va înlocui orice prețuri afișate anterior pentru respectivele Servicii.

4.3. Prestatorul va emite Utilizatorului o factură pentru Serviciile livrate, obligația Utilizatorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare conform legislației în vigoare pentru emiterea facturii de catre Prestator.

4.4. Prestatorul va transmite Utilizatorului factura aferentă Comenzii pentru Serviciile vândute de SkillHub în format electronic (prin poșta electronică, la adresa de e-mail menționată de Utilizator în Contul său sau la adresa de e-mail specificată de către Utilizator la plasarea Comenzii), în funcție de opțiunea exprimată de Utilizator.

4.5. Conform legislației în vigoare din România, pentru acele Comenzi pentru care Prestatorul va accepta plata cu cardul bancar, acesta nu va solicita plăți suplimentare.

4.6. În cazul plăților online, Prestatorul nu este și nu poate fi ţinut responsabil pentru niciun alt cost suportat de Utilizator în plus față de preţul Serviciului achiziţionat incluzând, dar fără a se limita la, comisioane de transfer ori de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului Utilizatorului, în cazul în care moneda de emitere a cardului diferă de moneda în care se efectuează vânzarea.

Livrarea serviciilor

5.1. Livrarea Serviciilor ( Livrabilul) se va face prin intermediul poștei electronice la adresa de e-mail indicată de Utilizator la momentul înregistrării/plasării Comenzii sau prin intermediul platformei, după finalizarea Plății prin unul din mijloacele exprimate pe website și in interiorul acestor termeni și condiții.

5.2. În condițiile în care se optează pentru livrarea Serviciilor ( Livrabilul) în suport fizic, material (format print), livrarea Serviciilor (ie. Livrabilul) se va face oriunde în România, în termenul maxim comunicat de SkillHub înainte de finalizarea unei Comenzi. SkillHub nu va răspunde pentru întârzierile în livrarea Serviciilor (ie. Livrabilul) apărute din motive neimputabile SkillHub sau din culpa unui transportator (i.e., curier, poștă etc.).

5.3. SkillHub își rezervă dreptul să întârzie sau să anuleze orice livrare a Serviciilor comandate dacă aceasta nu poate fi onorată din motive independente de voința SkillHub care includ dar nu sunt limitate la: evenimente de forța majoră, războaie, acte de terorism, proteste, răscoale, tulburări civile, incendii, explozii, inundații, epidemii, greve etc.

5.4. Livrarea Serviciilor ( Livrabilul) se va face contra-cost sau gratuit, în funcție de condițiile aplicabile Comenzii, care vor fi comunicate Utilizatorului înainte de finalizarea Comenzii. Utilizatorul va fi informat cu privire la modalitățile de livrare disponibile și va putea să aleagă una dintre aceste modalități anterior finalizării Comenzii.

5.5. În cazul în care cu ocazia livrării Serviciilor ( Livrabilul), Utilizatorul nu este găsit la adresa indicată de acesta în Comanda acceptată de Prestator, se va încerca livrarea încă o dată, după care Documentele vor fi returnate, Utilizatorul urmând să suporte costurile unei noi expediții, indiferent de valoarea Serviciilor comandate.

5.6. Prestatorul va asigura ambalarea corespunzătoare a documentelor împreună cu Specificațiile și toate documentele însoțitoare necesare.

6. Transferul, riscul și proprietatea asuprea produselor

6.1. În cazul în care SkillHub livrează în format fizic Serviciile ( Livrabilul) către Utilizator, riscul de pierdere sau de deteriorare a documentelor este transferat Utilizatorului în momentul în care acesta sau un terț desemnat de acesta, altul decât transportatorul, intră în posesia fizică a Produselor. Cu toate acestea, riscul este transferat Utilizatorului în momentul livrării documentelor către transportator, dacă transportatorul a fost însărcinat de către Utilizator să transporte documentele, iar această opțiune nu a fost oferită de către documente, fără a aduce atingere drepturilor Utilizatorului față de transportator.

6.2. Proprietatea asupra Livrabilului va fi transferată la livrare prin intermediul adrese electronice de e-mail indicate de către Utilizator sau prin intermediul Platformei.

6.3. În cazul în care Utilizatorul a optat pentru livrarea fizică a Livrabilului, proprietatea asupra Produselor va fi transferată la livrare, după ce Utilizatorul a efectuat plata, în locația de livrare indicată în Comandă. Livrarea se consideră efectuată prin semnarea de primire de către Utilizator a documentului de transport furnizat de curier sau prin semnarea de primire pe factura fiscală sau pe un alt document de livrare în cazul livrărilor efectuate de SkillHub.

Garanții

7.1. Utilizatorul ia la cunoștință și este de acord că Serviciile prestate (inclusiv opiniile, sfaturile, concluziile și soluțiile conținute de acestea atât în cuprinsul Livrabilului, cât și prin intermediul website-ului) nu sunt obligatorii pentru nicio autoritate publică sau privată (indiferent de tipul acesteia), persoane sau instituții ce prestează un serviciu public (inclusiv fără a se limita la oficiile naționale, regionale și locale ale Registrului Comerțului, notari publici, executori judecătorești, instituții bancare) ori pentru instanțele judecătorești sau pentru alte terțe părți.

7.2. Utilizatorul ia la cunoștință și acceptă că Serviciile prestate (inclusiv opiniile, sfaturile, concluziile și soluțiile conținute de acestea) nu constituie sau conțin (explicit sau implicit) o declarație, asigurare sau garanție a faptului că autoritățile publice sau private (indiferent de tipul acestora), persoane sau instituții ce prestează un serviciu public (inclusiv fără a se limita la oficiile naționale, regionale și locale ale Registrului Comerțului, notari publici, executori judecătorești, instituții bancare) ori pentru instanțele judecătorești sau pentru alte terțe părți vor fi de acord cu cele exprimate în cadrul Livrabilului sau al Serviciilor, că vor acționa într-un anumit mod sau că vor omite să acționeze.

7.3. De asemenea, Utilizator ia la cunoștință și acceptă că Serviciile prestate și Livrabilele oferite exonerează în totalitate Prestatorul de eventuale prejudicii ale Utilizatorului precum primirea unor amenzi în fața autorităților publice sau private, precum și a instanțelor judecătorești, neîndeplinirea la timp a unor anumite operațiuni sau nerespectarea unor termene dorite de către Utilizator. Termenele exprimate prin intermediul website-ului sunt pur orientative, iar Prestatorul este exclus de orice răspundere ar putea apărea ca urmare a nerespectării acestor termene. De asemenea, soluțiile oferite de către Prestator nu echivalează cu obligația unor terțe persoane (indiferent că sunt publice sau private) de a acționa într-un anumit mod, Prestatorul fiind exonerat în mod complet de orice răspundere în acest sens.

7.4. Toate Serviciile prestate de sau în numele Prestatorului se vor baza pe legile, reglementările, spețele, hotărârile și alte surse autorizate în vigoare la data la care respectivele Servicii sunt furnizate. Prestatorul va depune toate diligențele să mențină Serviciile oferite actualizate cu sistemul legislativ. Modificările ulterioare ale acestora (despre care Prestatorul nu are obligația de a informa Utilizatorul) pot avea drept rezultat ineficacitatea Serviciilor prestate de Prestator, pentru care Prestatorul este exonerat de răspundere.

7.5. Utilizatorul agreează în mod expres că Prestatorul nu va avea responsabilitatea de a monitoriza evenimente care apar după data predării Livrabilelor sau de a informa Utilizatorul despre impactul acestora asupra Serviciilor (inclusiv asupra opiniilor, sfaturilor, concluziilor și soluțiilor conținute de acestea) și nici nu va avea obligația de a actualiza orice consultanță acordată prin intermediul Serviciilor și/sau Livrabilelor.

Proprietate intelectuală

8.1. Denumirile comerciale, mărcile, drepturile de autor şi orice alte alte drepturi de proprietate intelectuală înregistrate sau în curs de înregistrare referitoare la Serviciile deținute sau utilizate de SkillHub sunt și vor rămâne proprietatea exclusivă a SkillHub sau după caz, a licenţiatorilor SkillHub. Utilizatorul nu va avea niciun drept și nicio pretenţie cu privire la acestea.

8.2. Utilizatorul nu va acţiona în niciun fel care ar putea aduce atingere drepturilor prevăzute în art. 8.1 de mai sus. Utilizatorul se obligă să nu folosească în activitatea sa niciun semn sau denumire similară sau identică cu mărcile, denumirile comerciale ale Serviciilor etc., fie ca parte dintr-o denumire fie în orice alt mod.

8.3. Toate informațiile disponibile pe Platformă (inclusiv, dar fără a se limita la, imagini, text, logo-uri, simboluri) care pot fi vizualizate sau accesate în orice mod prin utilizarea unui echipament electronic, conținutul e-mailurilor trimise Utilizatorului de către Prestator, orice informaţie comunicată Utilizatorului (inclusiv, dar fără a se limita la, date referitoare la Prestator, activitatea acestuia etc.) prin orice mijloc de către un reprezentant al Prestatorului sunt și rămân proprietatea exclusivă a SkillHub. Utilizatorul poate copia, transfera și/sau utiliza astfel de date numai în scopuri personale sau în afara unei activități desfășurate cu titlu profesional și numai în cazul în care nu intră în conflict cu acești termeni și condiții.

8.4. Prestatorul va deține în mod exclusiv toate drepturile de proprietate intelectuală (inclusiv, dar fără a se limita la, drepturi de autor, drepturi asupra mărcilor, drepturi de design industrial) asupra Livrabilelor sau Serviciilor precum și toate drepturile (inclusiv dar fără a se limita la dreptul de a folosi, modifica, dezvălui sau publica) asupra ideilor, conceptelor, know-how-ul, metodelor, soluțiilor, tehnicilor, proceselor și aptitudinile și adaptările Livrabilelor, pe toată durata desfășurării activității sale.

8.5. Utilizatorul ia la cunoștință și acceptă că prin prestarea Serviciilor sau predarea Livrabilelor nu are loc niciun transfer al niciunui drept de proprietate intelectuală sau industrială cu privire la ideile, denumirile, design-ul, mărcile, conceptele, know-how-ul, metodele, soluțiile, tehnicile, scripturi-le, codurile, procesele, aptitudinile și adaptările conținute de Livrabil sau aferente Serviciilor.

8.6. Toate drepturile de autor asupra livrabilului aparțin Energora SRL, cunoscută sub denumirea comercială de SkillHub

8.7. Clientului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea si/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui conținut în orice alt context decât cel original intenționat de Avocatoo/LegalUp, includerea oricărui conținut în afara kit-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al SkillHub asupra kit-ului precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea kit-ului, decât cu acordul scris expres al SkillHub, oricare din acestea din urmă rezervându-și dreptul de a recupera orice fel de prejudiciu cauzat (direct, indirect, prezent și viitor).

Dreptul de retragere al utilizatorului

Conform legislației în vigoare aplicabile contractelor încheiate la distanță, nu se asigură dreptul de retragere în cazul contractelor de prestări servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al Utilizatorului și după ce acesta a confirmat că a luat cunoștință de faptul că își va pierde dreptul la retragere după executarea completă a Contractului de către Prestator; Publicitate

10.1. Clientul îşi poate exprima consimţământul pentru a primi comunicări comerciale prin poşta electronică, permiţând Prestatorului și colaboratorilor săi să efectueze astfel de comunicări, prin bifarea opţiunii specifice la finalul acestor termeni şi condiţii. Subiectul mesajelor electronice transmise prin e-mail va începe cu termenul „PUBLICITATE” scris cu majuscule.

10.2. Clientul poate oricând să revoce consimţământul privind astfel de comunicări comerciale prin:

10.3. Prezenta procedură va fi menţionată în toate comunicările cu caracter comercial transmise de Prestator Clienților.

10.4. Newsletterele SkillHub sunt transmise prin intermediul partenerilor specializați și agreați de SkillHub.

10.5. Renunțarea Clientului la primirea Newslettere-lor nu implică renunțarea la acceptul dat pentru restul termenilor și condițiilor privind vânzările online efectuate de SkillHub.

Răspunderea

11.1. Prestatorul nu răspunde pentru niciun fel de prejudicii cauzate Utilizatorului sau oricărui terț ca urmare a îndeplinirii de către Prestator a oricăreia din obligațiile sale conform Comenzii și nici pentru daune care rezultă din utilizarea necorespunzătoare a Produselor livrate.

11.2. Prestatorul nu poate fi în niciun caz responsabil de vreo pierdere a folosinței, de contracte, date, fond comercial, venituri sau profituri (indiferent dacă sunt considerate pretenții directe sau nu) sau orice pierdere, daună sau cheltuială subsecventă, specială, indirectă, incidentală, punitivă sau exemplară în baza sau în legătură cu prezentul Contract, Serviciile sau Livrabilele.

11.3. Utilizatorul va păstra în condiții de siguranță username-ul și parola aferente Contului, fiind singurul responsabil în cazul utilizării fraudulose a acestora de către un terț.

11.4. SkillHub nu va răspunde pentru niciun prejudiciu cauzat de orice disfuncționalități tehnice ale Platformei (g., imposibilitatea accesării oricărui link de pe Platformă).

Limitarea răspunderii

12.1. Conținutul livrabilului nu reprezintă o consultație juridică în sensul Legii nr. 51/1995.

12.2. GDPR este un set de reguli bazat pe principii complexe, care este deschis la interpretare și conține, de asemenea, numeroase domenii în care statele membre sunt invitate să intervină. În prezent există foarte puține îndrumări cu privire la implementarea GDPR și este posibil ca Autoritățile de supraveghere să aibă puncte de vedere diferite față de cele exprimate în acest șablon. În ciuda eforturilor noastre de a oferi cele mai bune servicii, nu putem anticipa cu exactitate modul în care Autoritatea de Supraveghere sau instanțele de judecată vor interpreta Regulamentul. Având în vedere riscul semnificativ în caz de neconformare, respectiv amenda de până la 4% din cifra de afaceri sau 20.000.000 euro, oricare este mai mare, vă recomandăm să apelați la consultanță juridică și tehnică de specialitate pentru a ști cum să vă conformați dispozițiilor Regulamentului.

12.3. SkillHub, reprezentații, avocații și consultanții lor nu fac nicio declarație, promisiune sau garanție cu privire la exactitatea, exhaustivitatea sau caracterul adecvat al Livrabilului, al șabloanelor sau ghidurilor conținute de acesta, nu își asumă nicio obligație de rezultat sau diligență față de nicio persoană cu privire la ghiduri, template-uri și/sau conținutul acestora, exclud în mod expres și neagă răspunderea pentru orice cost, pierdere sau daunele suferite ca urmare a utilizării template-urilor sau ca așteptare ca aceste

13. Sesizări & Reclamații

13.1. Pentru sesizări sau reclamații legate de Serviciul achiziționat, Utilizatorul are la dispoziție formularul de sesizări disponibil pe Platformă.

13.2. Utilizatorul poate formula reclamaţii cu privire la Comenzi, care vor fi trimise pe adresa de e-mail menţionată în secţiunea „Contact” de pe Platformă. Sesizările astfel recepţionate vor fi soluționate de Prestator în 30 (treizeci) de zile calendaristice de la primirea lor.

14. Utilizarea și preluarea datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice

Prin utilizarea Platformei, Utilizatorul întelege şi acceptă să transmită SkillHub date cu caracter personal, aceste date urmând să facă obiectul prelucrării în conformitate cu şi pentru scopurile prevăzute în Politica de Confidențialitate, care completează aceşti Termeni și Condiții.

15. Confidențialitate

15.1. Atât Prestatorul cât și Utilizator se obligă și garantează să păstreze confidențialitatea Informațiilor Confidențiale, să prevină divulgarea acestora terților și să nu le folosească în alte scopuri decât cele avute în vedere prin prezentul Contract, cu excepția celor autorizate în prealabil în scris de către Prestator/Utilizator și sub rezerva termenilor și condițiilor impuse de aceasta.

15.2. Informațiile Confidențiale pot fi puse la dispoziție fie în scris, în formă lizibilă vizual sau electronic, inclusiv prin fax sau prin alte forme electronice de transmitere sau oral, și pot fi marcate ca fiind confidențiale sau nu.

15.3. Următoarele informații nu sunt considerate ca fiind Informații Confidențiale: (i) sunt sau au devenit publice (inclusiv, fără limitare la orice informații prezentate oricărei agenții guvernamentale și disponibile publicului) altfel decât în urma unei dezvăluiri de către Prestator cu încălcarea prezentei secțiunii (ii) sunt puse la dispoziția Prestatorului pe baze neconfidențiale dintr-o sursă diferită de Utilizator despre care Prestatorul consideră că nu îi este interzis să dezvăluie astfel de informații către Prestator (iii) sunt cunoscute de Prestator înainte de a fi primite de la Utilizator fără nicio obligație de confidențialitate sau (iii) sunt dezvoltate de Prestator independent de Informațiile Confidențiale dezvăluite de Utilizator.

15.4. Utilizatorul nu va dezvălui niciunui terț Informațiile Confidențiale primite de la Prestator, cu excepția Livrabilului și doar în condițiile arătate prin prezentele termeni și condiții și cu excepția cazului în care este obligat conform legislației în vigoare. În cazul în care Utilizator va dezvălui Informațiile Confidențiale unei alte persoane (publice sau private) decât cele necesare pentru ducerea la îndeplinire a Serviciului contractat (ie. Registrul Comerțului, instanțele de judecată, autoritățile de poliție, instituții bancare, agențiile naționale de administrare fiscală sau parteneri comerciali), Prestatorul își rezervă dreptul de a se îndrepta împotriva Utilizatorului pentru acoperirea oricăror prejudicii ar putea rezulta din această dezvăluire.

16. Clauze speciale

16.1. Livrabilul constă într-un set de șabloane destinate pentru a fi adaptate la specificul fiecărei entități juridice, împreună cu ghiduri, instrucțiuni de utilizare și materiale informative.

16.2. Completarea acestor documente (template-uri) se va face pe propria răspundere, SkillHub neasumându-și în niciun fel răspunderea pentru eventualele prejudicii care pot apărea ca urmare a folosirii acestor documente (template-urile), incluzând, dar fără a se limita la sancțiuni din partea autorităților sau pretenții din partea altor persoane.

16.3. Livrabilul este menit să fie un punct de pornire pentru crearea propriilor documente, verificate în prealabil pentru respectarea legislației incidente și a standardelor de calitate. Prin urmare, este responsabilitatea dvs. de a vă asigura că documentul respectă cerințele legale incidente. Recomandăm consultarea unui avocat și/sau al unui specialist în domeniul GDPR anterior utilizării acestui document.

16.4. Utilizarea livrabilului se va face pe propria răspundere, SkillHub nu face nici o declarație, promisiune sau garanție cu privire la exactitatea, exhaustivitatea sau caracterul adecvat al livrabilului.

17. Notificări

17.1. Prezentele Termeni și Condiții împreună cu Formularul de comandă reprezintă întregul Contract dintre părți și prevalează asupra oricăror înțelegeri anterioare dintre părți. Părțile agreează că nici o comunicare dintre părți nu poate modifica prezentul Contract decât dacă va fi efectuată în scris și acceptată prin semnătură de către ambele părți.

17.2. Utilizatorul este de acord ca toate comunicările efectuate în baza prezentului Contract să aibă loc prin intermediul poștei electronice la adresa comunicată de acesta în Platformă, consimțind că o astfel de comunicare este validă prin simpla dovadă din partea Prestatorului privind trimiterea comunicării. Prestatorul are dreptul să folosească și alte metode de transmitere (prin poștă, curier sau prin intermediul executorilor judecătorești) a comunicărilor sale către Utilizator.

17.3. Părțile convin că toate comunicările în legătură cu prezentul Contract se vor efectua la următoarele adrese:

Forță majoră

18.1. Nici Prestatorul și nici Utilizatorul nu va fi răspunzător pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, totală sau parțială, este datorată unui eveniment de forță majoră astfel cum este definit de codul civil român.

18.2. Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii evenimentului de forță majoră, respectivul eveniment nu încetează, oricare dintre Prestator sau Utilizator va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a Contractului fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte daune-interese.

Legea aplicabilă și soluționarea disputelor

19.1. Prezentul Contract este supus legii române.

19.2. SkillHub și Utilizatorul vor încerca să rezolve pe cale amiabilă orice dispute sau neînțelegeri ar putea să apară. În măsura în care soluționarea amiabilă nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente conform legii. Detalii privind metodele alternative de soluționare a disputelor sunt disponibile la următorul link: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=RO